Regulamin promocji

Regulamin konkursu “Ugotuj i wygraj”

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Ugotuj i wygraj” („Konkurs”) organizowanym za pośrednictwem portalu http://www.facebook.com/ („Portal Facebook”), w formie Zadania Konkursowego opublikowanego w ramach strony (fanpage) Kuchenny Poker („Strona Konkursowa”). Strona Konkursowa będzie opublikowana pod adresem https://www.facebook.com/magdagessler.official/ Konkurs trwa od momentu publikacji postu konkursowego ogłaszającego Konkurs („Post Konkursowy”) na Stronie Konkursowej, tj. od dnia 30.04.2020. r. do dnia 10.05.2020 r.

2. Kto jest organizatorem Konkursu?

Organizatorem Konkursu jest Eurobusiness Games Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Kluczborska 11, 41-503 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000402883, NIP: 688-129-91-07, REGON: 180788008 („Organizator”). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator.

3. Kto może wziąć udział w Konkursie?

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub są̨ osobami powyżej 13 roku życia albo innymi osobami z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook

b) akceptują treść Regulaminu,

c) aby wziąć udział w konkursie, należy w komentarzu pod postem konkursowym umieścić zdjęcie, które będzie zawierało jedno z wymienionych, przygotowanych przez uczestnika dań: pizzę, lasagne, risotto, sushi, falafela, kurczaka słodko-kwaśnego, bigos, pierogi, soliankę, hamburgera, burrito lub homara. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

4. Na życzenie Organizatora Konkursu, Uczestnik z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedstawi ww. zgodę przedstawiciela ustawowego, a w razie braku przedstawienia takiej zgody w terminie 2 dni od otrzymania żądania, Zgłoszenie Konkursowe może być uznane za nieprawidłowe i niebiorące udziału w Konkursie. Organizator ma prawo żądania przedstawienia takiej zgody w dowolnym momencie, w tym także po powiadomieniu o wygranej.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami Organizatora. Organizator nie ma obowiązku każdorazowej weryfikacji Uczestników pod kątem powyższych kryteriów. W przypadku jednak wykrycia naruszenia powyższych postanowień Organizator ma prawo zdyskwalifikować danego Uczestnika, cofnąć decyzję o przyznaniu Nagrody. Na czym polega Zadanie Konkursowe? Jak przebiega Konkurs?.

6. W ramach Konkursu Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową.

7. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.

8. Zwycięzcami Konkursu zostanie trzech Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną uznane przez komisję konkursową za najbardziej kreatywne i inspirujące („Zwycięzcy”).

9. Praca Konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu. Uczestnik dodając Pracę Konkursową oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby jego Praca Konkursowa była publikowana w ramach Konkursu przez Organizatora również we fragmentach lub w zestawieniu z innymi Pracami Konkursowymi oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie w tym celu jego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej.

10. Prace Konkursowe będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie od siebie przez komisję konkursową prezentowaną przez przedstawicieli Organizatora („Jury”).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie:

a) Prac Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook;

b) Prac Konkursowych niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej wulgarnej, o treści obraźliwej, politycznej, propagandowej, religijnej lub jakiejkolwiek sprzecznej z prawem;

d) Prac Konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i praw autorskie tych osób;

e) Prac Konkursowych zawierających treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej (w szczególności, gdy do Pracy Konkursowej zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich), Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Pracy Konkursowej, jak również zgłaszającego ją Uczestnika. W przypadku podejrzenia naruszenia powyższych postanowień, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody (na okres do 2 tygodni) i żądać przedstawienia stosownych dowodów i wyjaśnień od Uczestnika, kontaktując się z nim poprzez portal Facebook, a w razie ich nieprzedstawienia przez Uczestnika – wykluczyć go z Konkursu.

Kto zostaje zwycięzcą? Co można wygrać w Konkursie?

13. Zwycięzcy Konkursu („Zwycięzcy”), w liczbie maksymalnie trzech, zostaną wybrani przez Jury najpóźniej w dniu 17.05.2020 r. Kryterium wyboru stanowi oryginalność i kreatywność Pracy Konkursowej.

14. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest: gra Kuchenny Poker o wartości 99,00 zł brutto („Nagroda”).

15. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

16. Jednemu Uczestnikowi rywalizacji Konkursowej może zostać przyznana nie więcej niż̇ jedna Nagroda podczas trwania Konkursu.

17. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród:

1) w przypadku, gdy Uczestnik, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, nie posiada zgody swojego opiekuna prawnego na udział w Konkursie;

2) w przypadku, gdy Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. zakładał fikcyjne konta w Portalu Facebooku lub przejmował cudze konta w Portalu Facebook) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.

18. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu uczestnictwo Uczestnika zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania Nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

19. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik używa narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. poprzez zakładanie fikcyjnych kont w Portalu Facebook lub przejmowanie cudzych kont w Portalu Facebook) lub prowadzi działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników, Organizator może usunąć takiego Uczestnika i jego Zgłoszenie Konkursowe ze Strony Konkursowej.

20. Z chwilą wydania Nagrody Zwycięzca udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na wykorzystanie jego Pracy Konkursowej na potrzeby promocji marki Kuchenny Poker w dowolnej formie i na wszystkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń terytorialnych.

Kto i jak poinformuje o wygranej w Konkursie? Co trzeba zrobić, żeby odebrać Nagrodę?

21. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem: komentarza pod Postem Konkursowym na portalu Facebook. Organizator poinformuje Zwycięzców o Nagrodzie, sposobie jej otrzymania, poprosi o potwierdzenie w formie wiadomości e-mail na adres biuro@kuchennypoker.pl czy Uczestnik brał udział w Konkursie oraz o przekazanie danych do jej odbioru (Imię i Nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres email, adres wysyłki Nagrody, numer telefonu). Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi ww. informacje i dane w terminie do 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

22. Nagrody, które nie zostały przyznane Uczestnikom zgodnie z Regulaminem pozostają własnością Organizatora. Uczestnik nie może żądać wypłacenia mu równowartości Nagrody w postaci ekwiwalentu pieniężnego, jak również nie przysługuje mu prawo do wymiany Nagrody na inną. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

23. Nagrody wysyła Organizator kurierem w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców Konkursu. Co się dzieje z danymi, które podawane są przez Uczestników Konkursu?

24. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników w zakresie identyfikatora na portalu Facebook, a w przypadku Zwycięzcy również adresu e-mail oraz numeru telefonu będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w celu wyłonienia laureatów, realizacji wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także na potrzeby podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane mogą zostać przekazane podmiotom uczestniczącym w realizacji wywiązania się przez Administratora i Organizatora z zapisów regulaminu w tym wydania Nagrody. Dane nie będą profilowane.

25. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika - art. 6 ust. 1 pkt c) i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

26. Administratorem danych osobowych jest Organizator - w przypadku danych przetwarzanych w na potrzeby postępowania reklamacyjnego. Podstawą do przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Organizatora (ochrona przed roszczeniami Uczestników) - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Organizator administruje danymi osobowymi Uczestników także w związku z obowiązkami podatkowymi związanymi z wydawaniem Nagród (obowiązek prawny ciążący na administratorze) - 6 ust. 1 pkt c) RODO.

27. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

28. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:

a) uzyskania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,

b) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych osobowych),

c) żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

d) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

f) przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

g) złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. Realizacja tych praw wskazanych w pkt. 32 lit. d) i e) nie może pozostawać jednak w sprzeczności z prawem Administratora do wywiązania się z obowiązków prawnych jak i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami

29. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

30. Organizator nie pozyskuje danych osobowych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarzają wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu.

31. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy zwrócić się z wnioskiem do właściwego administratora: Organizator: biuro@kuchennypoker.pl

Jak można złożyć reklamację dotyczącą Konkursu?

32. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, Facebook ID oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@kuchennypoker.pl

33. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub mailowo (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

34. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Portalu Facebook.

Gdzie jest dostępny Regulamin?

35. Regulamin dostępny jest do wglądu na Stronie Konkursowej – fanpage Kuchenny Poker.

36. Przestrzeganie Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.